آموزش علوم تجربی

 

 

 

  المپیاد علمی علوم تجربی                                  1385 –مدرسه راهنمایی یاسین

  -سال اول راهنمایی

1-چه جیز باعث تمایز حالات مختلف ماده از یکدیگر می شود؟

الف)تعداد اتمهای سازنده                                                                  ب)حرکت انتقالی ج)تفاوت و میزان جنبش ذرات                                                            د)فاصله اتمها از هم

..........................................................................................................................................

2-یک ترکیب از دو اتم تشکیل شده است هر مولکول این ترکیب چند نوع اتم دارد؟

الف)1نوع                 ب)3نوع                           ج)4نوع                                د)2نوع

..........................................................................................................................................

3-کدامیک از مواد زیر از ترکیب عنصرها ایجاد شده است؟

الف)مس                    ب)طلا                                  ج)قند                                       د)آهن

..........................................................................................................................................

4-مولکول کدام عنصر دو اتمی است؟

الف)نقره                       ب)کربن                ج)اکسیژن                     د)آهن

..........................................................................................................................................

5-انبساط ماده در کدام حالت بیشتر است؟

الف)جامد                   ب)مایع                     ج)گاز                         د)در همه حالات برابر است

..........................................................................................................................................

6- وقتی آب را از 25 درجه به 0 درجه به تدریج سرد کنیم در کدامیک از دما ها حجم آب بجای کاهش یافتن افزایش می یابد ؟

الف)25 تا 20                  ب)15 تا 10                 ج)10 تا 6                  د)4 تا 0     

..........................................................................................................................................

7-در کدامیک از مواد زیر نقطه ذوب با انجماد برابر است ؟

 الف)سرب                 ب)کره                  ج)قیر                       د)شیشه

..........................................................................................................................................

8-اگر با دهان نیمه باز هوا را به سرعت وارد ششهای خود کنیم زبان ما احساس سرما می کند. چرا؟

الف)هوای سرد وارد دهان ما می شود                      ب)تبخیر آب روی زبان و گرمازا بودن تبخیر          ج) تبخیر آب روی زبان و گرماگیر بودن تبخیر            د)میعان بخار آب و هوای داخل دهان

..........................................................................................................................................

9-مایعات در هر دمایی ……………می شوند.

الف)میعان                     ب)ذوب                     ج)تبخیر                  د)منجمد

..........................................................................................................................................

10-آب شور زودتر یخ می زند یا آب شیرین؟

الف)آب شور            ب)آب شیرین                ج)هر دو در یک دما            د)بستگی به غلظت دارد

..........................................................................................................................................

11-طلای موجود در طلا فروشی ها آلیاژ طلا با چه فلزاتی است؟

الف)مس و روی     ب)نقره و آلومینیم          ج)نقره و مس                    د)مس و سرب

..........................................................................................................................................

12-کدام عنصر را می توان به راحتی به صورت ورقه یا لوله درآورد؟

الف)کلر            ب) نقره                 ج)کربن                      د)گوگرد

..........................................................................................................................................

13-کدام ماده در آب نا محلول است؟

الف)الکل                   ب)گچ                   ج)نمک طعام                      د)شکر

..........................................................................................................................................

14-کدامیک از مواد زیر خالص نیست؟

الف)نوشابه گاز دار            ب)آب مقطر                   ج)گاز اکسیژن                د)جیوه

..........................................................................................................................................

 

15-تولید نبات از شکر با استفاده از کدام روش جداسازی انجام می شود؟

الف)تبلور                      ب)صاف کردن                   ج)تقطیر                      د)سر ریز کردن

..........................................................................................................................................

16-تبدیل انرژی در کدام وسیله مانند آبمیوه گیری برقی است؟

الف)پلوپز                  ب)رادیو             ج)همزن دستی                       د)پنکه

..........................................................................................................................................

17-کدام انرژی هم به شکل انرژی جنبشی و هم ذخیره شده می تواند وجود داشته باشد؟

الف)مکانیکی                ب)نورانی                     ج) صوتی         د)گرمایی

..........................................................................................................................................

18-کدامیک از صورتهای انرژی را نمی توان به آسانی تشخیص داد؟

الف)شیمیایی                ب)نورانی               ج)گرمایی                              د)صوتی

..........................................................................................................................................

19-کدام صورت انرژی در تمام تبدیل های انرژی وجود دارد؟

الف)گرمایی                 ب) صوت                 ج)هسته ای               د)مکانیکی

..........................................................................................................................................

20- بستن زنجیر چرخ در زمستان برای افزایش کدام نیرو است؟

الف)تکیه گاه                ب)اصطکاک                    ج)الکتریکی                    د)مغناطیسی

..........................................................................................................................................

21-کدام نیرو سبب چسبیدن بادکنک به دیوار می شود؟

الف)الکتریکی               ب)اصطکاک                 ج)تکیه گاه             د)گرانشی

..........................................................................................................................................

22-واحد اندازه گیری جرم کدام است؟

الف)لیتر                           ب)متر                        ج)نیوتن                     د)کیلو گرم

..........................................................................................................................................

23-وزن جسمی 750 نیوتن است. جرم تقریبی جسم چند کیلوگرم است؟

الف)7500                          ب)7.5                        ج)75                د)75000

..........................................................................................................................................

24-برای بلند کردن جسم از سطح زمین بر نیرویی باید غلبه کنیم؟

الف)گرانش                   ب)تکیه گاه                     ج)اصطکاک                     د)مغناطیسی

..........................................................................................................................................

25-علت اینکه اجسام روی زمین وزن دارند کدام نیرو است؟

الف) اصطکاک                 ب)   تکیه گاه                          ج)  گرانش                   د) مغناطیسی

..........................................................................................................................................

 

 

- روزت را بنگر, 24 ساعت کامل است . به اندازه کافی وقت هست که به روزی بزرگ تبدیل شود.

 

                                                                                                

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 21:2  توسط سید داود حسینی  | 

دیدکلی

مقدار آب رودخانه‌ها ، در مقایسه با حجم آب کره ، بسیار ناچیز است. با این وجود بسیاری از تغییرات ایجادشده در سطح خشکیهای عالم ناشی از عملکرد آبهای جاری است. رود و بستر آن ، یعنی «رودخانه» نقش مهمی در زندگی بشر دارند.

نحوه تشکیل رود

در ابتدای هر بارندگی آب باران بر اثر تبخیر به اتمسفر باز می‌گردد. یا به داخل زمین نفوذ می‌نماید. ولی با افزایش سرعت و مدت بارندگی به تدریج در صدد تبخیر کاهش می‌یابد و بارش بیش از مقداری می‌شود که زمین قادر است جذب کند. در این موقع آب در سطح زمین جاری می‌شود. این آبها ابتدا بصورت قشر نازکی از آب و یا تعداد زیادی از جویبارهای بسیار کوچک و درهم جریان می‌یابند و سپس در مجاری معینی متمرکز می‌شوند. این مجاری شاخه‌های اولیه رود هستند. این شاخه‌ها مرتبا به هم می‌پیوندند و رودخانه اصلی را بوجود می‌آورند.

تصویر


حوضه آبریز

به تمام منطقه‌ای که آب آن وارد یک رودخانه می‌شود، یا به عبارت دیگر به تمامی منطقهای که بوسیله یک رودخانه و شاخه‌های آن «زهکشی» می‌شود، «حوضه آبریز» می‌گویند. خطی که حوضه‌های آبریز مجاور را از یکدیگر جدا می‌کند خط تقسیم نامیده می‌شود. در یک حوضه آبریز ، که یک سیستم زهکشی طبیعی است، مجاری زهکشی ، یا به عبارتی آبراهه‌های فراوان ، وجود دارد.

جریان رود

شکل جریان آب در رودخانه به دو صورت است. در بستر هموار و مستقیم و در سرعتهای کم ، مسیر هر ذره آب یک خط مستقیم است که به آن «جریان ورقه‌ای» یا خطی گفته می‌شود. در مقابل ، در بسترهای ناهموار و غیر مستقیم و در سرعتهای زیاد که ذرات آب در همه جهات با سرعتهای مختلف حرکت نموده و در هم تداخل می‌کنند، حرکت آب بصورت «جریان آشفته» است. در نزدیکی دیوارها و بستر رود ، به دلیل نیروی اصطکاک ، جریان آشفته‌تر است.

جریان متلاطم در تخریب دیواره و حمل ذرات نقش مهمی ایفا می‌کند. سرعت آب ، یعنی فاصله‌ای که هر ذره آب در واحد زمان طی می‌کند، در نقاط مختلف یک رودخانه در طول یا عرض و عمق آن متغیر است. از عوامل مختلفی که در تغییر سرعت جریان آب موثرند، می‌توان مقدار آب رودخانه ، شیب بستر رودخانه ، در مسیر دارای انحنا ، بیشتری سرعت از وسط به سمت دیواره مقعر متمایل می‌شود.

دبی رود

حجم آبی که در واحد زمان از مقطع عرضی یک رودخانه عبور می‌کند «دبی» رود خوانده می‌شود که معمولا آن را به متر مکعب در ثانیه بیان می‌کنند. مقدار دبی در واقع برابر است با حاصلضرب سرعت جریان آب در سطح مقطع رودخانه. دبی یک رودخانه در طول سال تغییر می‌کند و معمولا در بهار ، به علت ذوب یخ و زیاد شدن بارندگی و جاری شدن سیلاب ، افزایش می‌یابد. در ایام گرما سال دبی رودخانه به حداقل می‌رسد.

برای اندازه‌گیری دبی جریانهایی مثل رودخانه ، قنات و چشمه ، راههای مختلفی وجود دارد ولی معمولیترین آنها استفاده از «پروانه آبی» است. تعیین دبی عامل مهم در بررسی‌های آب شناسی از جمله برآورد زمان پر شدن یک سد یا مخزن ، تعیین احتمال وقوع سیل جهت طراحی سازههای مهارکننده و ارزیابی میزان فرسایش سطحی است.

رودهای دائمی و فصلی

رودخانه‌ها را از نظر تغییر مقدار آب در طول سال به دو دسته «دائمی» و «فصلی» تقسیم میکنند. در اقلیمهای مرطوب که مقدار بارندگی زیاد و تبخیر کم است رودخانه‌ها از نوع دائمی هستند. آب این رودخانه‌ها در زمانی که بارندگی نیست از ذوب برف و یخ نواحی مرتفع و یا از ورود آبهای زیرزمینی به داخل آنها تامین می‌شود. در مقابل در مناطق خشک که مقدار بارندگی کم و تبخیر زیاد است رودخانه‌ها بیشتر موقتی و فصلی‌اند.

این رودخانه‌ها بنابه شرایط ممکن است فقط در خلال بارندگی و کمی بعد از آن یا فقط در طول فصول مرطوب سال آب داشته باشند. معمولا در این مناطق سطح آب زیرزمینی پایینتر از آن است که بتواند رودخانه را تغذیه کند. دبی نه تنها در طول یک سال ، بلکه از سالی به سال دیگر ، نیز تغییر می‌کند و علت آن تغییر میزان بارندگی سالیانه است. هرچند سال یک بار ممکن است بر اثر سیلی عظیم و غیر متعارف دبی رود به مقدار بسیار زیاد افزایش یابد. در رابطه بین بارندگی و مقدار آب رودخانه و همچنین در تغییر مقدار آب در طول زمان ، عوامل متعددی دخالت دارند.

عوامل موثر در تغییر مقدار آب رودخانه در طول زمان

  • شرایط اقلیمی :
    در آب و هوای گرم ، به علت بالا بودن دما ، مقدار تبخیر بیشتر است و بنابراین مقدار کمتری از بارش در رودخانه‌ها جریان می‌یابند. به علاوه ، شدت بارندگی ، طول مدت بارش ، و نوع آن در مقدار آب رودخانه موثر است.

  • جنس زمین :
    وضع زمین شناسی ، به خصوص نوع مواد تشکیل دهنده زمین ، نیز بر مقدار آب رود تاثیر می‌گذارد. نفوذ آب به داخل زمین از تغییرات شدید دبی رودخانه جلوگیری می‌کند.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 20:53  توسط سید داود حسینی  | 

چرخه آب(چرخه هيدرولوژي هم ناميده مي شود) مسافرتي است كه آب در حين چرخش و انتقال از زمين به آسمان و بازگشت مجدد به زمين انجام مي دهد.

 

 

گرماي خورشيد، انرژي لازم براي تبخير آب از سطح زمين(اقيانوسها، درياچه ها و غيره) را فراهم مي كند. گياهان هم آب را به هوا پس مي دهند(اين فرآيند تعريق ناميده مي شود). بخار آب متراكم شده و قطرات ريزي را در ابرها به وجود مي آورد. هنگامي كه ابرها با هواي سرد بالاي سطح زمين برخورد مي كنند بارندگي(باران، تگرگ يا برف) آغاز شده و آب به خشكي(يا دريا) برمي گردد. قسمتي از بارش، بر روي خشكيها مي بارد. بخشي از آب، بين لايه هاي سنگ ورس محصور مي شود كه اين آب محصور شده، آب زيرزميني ناميده مي شود. اما قسمت عمده آب، به صورت روان آب جريان مي يابد(روي سطح زمين يا زيرزمين) تا در نهايت به صورت آب شور به دريا برگردد.

 

چرا درياها شورند؟

آبي كه در رودخانه ها جريان دارد، مقادير اندكي از نمكهاي معدني را از سنگ و خاك بستر رود مي كند. اين آب كه داراي اندكي نمك است، به سمت درياها و اقيانوسها جريان مي يابد. به هنگام تبخير(وانجماد يخهاي قطبي) تنها آب اقيانوسها تبخير مي شود و نمك به صورت محلول در اقيانوس باقي مانده و تبخير نمي شود. بنابراين با گذشت زمان، آب باقيمانده شورتر و شورتر مي شود.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 20:47  توسط سید داود حسینی  | 

براي ديدن مطلباينجاكليك كنيد
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 11:39  توسط سید داود حسینی  | 

براي ديدن مطلب ااينجا كليك كنيد

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 11:36  توسط سید داود حسینی  | 

چرخه آب

چرخه آب چيست؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 12:42  توسط سید داود حسینی  | 

آب در هوا

 

كره زمين كه در آن زندگي مي كنيم داراي 3 بخش است
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 12:35  توسط سید داود حسینی  | 

برای دیدن مطلب به نام خدارا کلیک کنید

آزمون علوم تجربي اول بخش نيرو – انرژي           بسمه تعالي    

بارم

1) - جمله هاي زير را با كلمه مناسب كامل كنيد.
نيروي گرانش زمين كه به جرم اجسام وارد مي شود ............... نام دارد.
نيرويي كه باعث چسبيدن بادكنك به ديوار مي شود نيروي ................. نام دارد.
تكيه گاه به اجسامي كه روي آن قرار دارند نيرويي رو به ................... وارد مي كند.
انرژي ................ به جنبش مولكولهاي جسم مربوط است.

جسمي كه سرعت بيشتري دارد داراي انرژي ................ بيشتري است.

2.5

2 پاسخ صحيح را انتخاب نماييد و با علامت ضربدر (×) مشخص نماييد.
*- كداميك از نيروهاي زير فقط اثر جاذبه دارد؟
الف: اصطكاك       ب: الكتريكي         ج: گرانش                د: مغناطيسي
*- براي كشيدن يك جسم روي سطح زمين به چه نيرويي بايد غلبه كنيم؟
الف: جاذبه زمين        ب: اصطكاك           ج: تكيه گاه زمين           د: الف و ب
*- براي پرتاب كردن يك موشك به فضا بايد بر چه نيرويي غلبه كنيم؟
الف: تكيه گاه زمين   ب: گرانش زمين          ج: الكتريكي              د: مغناطيس
*- كداميك از نيروهاي زير از فرو رفتن قايق در آب جلوگيري مي كند؟
الف: نيروي گرانش        ب: مغناطيس          ج: اصطكاك               د: تكيه گاه
*- در موقع ترمز كردن كداميك از نيروهاي زير باعث توقف ماشين مي شود؟
الف: اصطكاك                    ب: تكيه گاه             ج: جاذبه زمين                  د: مغناطيس
*- وزن كداميك از اجسام زير يك نيوتن است؟
الف: 100 گرم        ب: 10 گرم                  ج: 1000گرم        د: 1 كيلوگرم

*- در كدام گزينه انرژي پتانسيل گلوله بيش تر است؟
الف) گلوله با جرم400 گرم تا ارتفاع 4 متري بالا برده مي شود.    
ب) گلوله با جرم 400 گرم تا ارتفاع 2 متري بالا برده مي شود.     
ج) گلوله با جرم 800 گرم تا ارتفاع 4 متري بالا برده مي شود.      
د) گلوله با جرم 800 گرم تا ارتفاع 2 متري بالا برده مي شود.      

*  كداميك جزء مشخصه هاي نيرو است؟
الف: اندازه                             ب: واحد                 ج: جهت                 د: الف و ج

* كداميك از صورت هاي انرژي به آساني قابل تشخيص است؟
الف: انرژي نور               ب: انرژي شيميايي                 ج: انرژي الكتريكي        د: انرژي اتمي
*كداميك از صورتهاي انرژي زير در مولكولهاي مواد ذخيره شده است؟
الف: اتمي                     ب: گرمايي                         ج: شيميايي                   د: مكانيكي
* انرژي گرمايي جزء كداميك از انواع انرژي است؟
الف: تابشي                    ب: پتانسيل                       ج: جنبشي           د: ذخيره شده

* كداميك از انرژي هاي زير هم به شكل جنبشي و هم به شكل پتانسيل است؟
الف: گرمايي                   ب: الكتريكي                      ج: شيميايي          د: مكانيكي
*انرژي شيميايي چه صورت و نوعي از انرژي است؟
الف: پتانسيل – شيميايي                      ب: جنبشي – شيميايي
ج: شيميايي – پتانسيل                             د: جنبشي- مولكولي
* انرژي كداميك از موارد زير با بقيه تفاوت دارد؟
الف: وزنه آويخته شده               ب: كمان كشيده شده
ج: آب جاري                              د: سوخت و مواد غذايي
* در هنگام مالش دو جسم به يكديگر چه صورتي از انرژي به چه صورتي تبديل مي شود؟
الف: جنبش به گرمايي                                   ب: مكانيكي به گرمايي
ج: پتانسيل گرانشي به گرمايي                       د: شيميايي به گرمايي
 * سنگي كه از بالاي كوه به پايين مي غلتد چه نوع و صورتي از انرژي را دارد؟
الف: مكانيكي- پتانسيل                 ب: مكانيكي – جنبشي
ج: جنبشي- مكانيكي                            د: پتانسيل- مكانيكي

8

3- جملات صحيح را با علامت (ص) و جملات غلط را با علامت (غ) مشخص كنيد.

انرژي توانايي ايجاد تغيير در مواد را ندارد. (               )
نيروي جاذبه ي زمين در تمام نقاط زمين به يك اندازه وجود دارد. (                     )
وجود نيروي اصطكاك همواره براي ما زيان آور است. (                  )
نيروي مغناطيسي روي تمام اجسام در سطح زمين اثر مي گذارد. (                      )
نيروي الكتريكي اثر جاذبه و دافعه دارد. (                     )

نيروي تكيه گاه قابل اندازه گيري نيست. (                         )

4- يك ميله ي چوبي داريم كه دو آهن رباي حلقه اي شكل از آن رد شده است. محمود هر كاري كرد نتوانست اين دو حلقه را به هم نزديك كند. به نظر شما علت چيست؟

1.5

5- پرندگان هنگام نشستن برروي زمين بال هاي خود را باز مي كنند. چتر بازان براي فرود آمدن چتر خود را باز مي كند. باز كردن بال و چتر چه كمكي به آنها مي كند؟ ( توضيح دهيد)

1

6- در شكل هاي زير جرم جعبه در آزمايش اول بيش تر از جرم جعبه در آزمايش دوم است. توضيح دهيد در كدام آزمايش نيروسنج عدد بيش تري را نشان مي دهد. (جنس جعبه ها و سطح آزمايش در هر دو آزمايش يكسان است).

1

7-شخصي از سطح زمين به قله كوه مي رود:
الف) جرم شخص چه تغييري مي كند؟ (........................)
ب) وزن شخص چه تغييري مي كند؟ (........................)
ج) در هر مورد علت راتوضيح دهيد

1

*8 توپي روي سطح شيب داربدون اصطكاك B,A در حال سر خوردن است،توپ در نقطه ي C از لحاظ انرژي چه وضعيتي دارد؟
الف) انرژي پتانسيل= انرژي جنبشي
ب) انرژي پتانسيل > انرژي جنبشي
ج) انرژي پتانسيل  < انرژي جنبشي
د) انرژي پتانسيل دو برابر انرژي جنبشي است.            علت را توضيح دهيد.

1

9-نفت انرژي شيميايي دارد هنگامي كه در بخاري مي سوزد آيا انرژي شيميايي آن از بين مي رود؟ پاسخ
خود را توضيح دهيد

1

10چرا توپ پس از چندين بار زمين خوردن از حركت باز مي ايستد؟ بطور كامل توضيح دهيد.

1

11-     دو تفاوت نيروي جاذبه با نيروي مغناطيس را بنويسيد.

+ نوشته شده در  شنبه دهم اردیبهشت 1390ساعت 19:39  توسط سید داود حسینی  |  نظر بدهید

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 17:39  توسط سید داود حسینی  | 

آزمون علوم تجربي اول بخش نيرو – انرژي           بسمه تعالي    

بارم

1) - جمله هاي زير را با كلمه مناسب كامل كنيد.
نيروي گرانش زمين كه به جرم اجسام وارد مي شود ............... نام دارد.
نيرويي كه باعث چسبيدن بادكنك به ديوار مي شود نيروي ................. نام دارد.
تكيه گاه به اجسامي كه روي آن قرار دارند نيرويي رو به ................... وارد مي كند.
انرژي ................ به جنبش مولكولهاي جسم مربوط است.

جسمي كه سرعت بيشتري دارد داراي انرژي ................ بيشتري است.

2.5

2 پاسخ صحيح را انتخاب نماييد و با علامت ضربدر (×) مشخص نماييد.
*- كداميك از نيروهاي زير فقط اثر جاذبه دارد؟
الف: اصطكاك       ب: الكتريكي         ج: گرانش                د: مغناطيسي
*- براي كشيدن يك جسم روي سطح زمين به چه نيرويي بايد غلبه كنيم؟
الف: جاذبه زمين        ب: اصطكاك           ج: تكيه گاه زمين           د: الف و ب
*- براي پرتاب كردن يك موشك به فضا بايد بر چه نيرويي غلبه كنيم؟
الف: تكيه گاه زمين   ب: گرانش زمين          ج: الكتريكي              د: مغناطيس
*- كداميك از نيروهاي زير از فرو رفتن قايق در آب جلوگيري مي كند؟
الف: نيروي گرانش        ب: مغناطيس          ج: اصطكاك               د: تكيه گاه
*- در موقع ترمز كردن كداميك از نيروهاي زير باعث توقف ماشين مي شود؟
الف: اصطكاك                    ب: تكيه گاه             ج: جاذبه زمين                  د: مغناطيس
*- وزن كداميك از اجسام زير يك نيوتن است؟
الف: 100 گرم        ب: 10 گرم                  ج: 1000گرم        د: 1 كيلوگرم

*- در كدام گزينه انرژي پتانسيل گلوله بيش تر است؟
الف) گلوله با جرم400 گرم تا ارتفاع 4 متري بالا برده مي شود.    
ب) گلوله با جرم 400 گرم تا ارتفاع 2 متري بالا برده مي شود.     
ج) گلوله با جرم 800 گرم تا ارتفاع 4 متري بالا برده مي شود.      
د) گلوله با جرم 800 گرم تا ارتفاع 2 متري بالا برده مي شود.      

*  كداميك جزء مشخصه هاي نيرو است؟
الف: اندازه                             ب: واحد                 ج: جهت                 د: الف و ج

* كداميك از صورت هاي انرژي به آساني قابل تشخيص است؟
الف: انرژي نور               ب: انرژي شيميايي                 ج: انرژي الكتريكي        د: انرژي اتمي
*كداميك از صورتهاي انرژي زير در مولكولهاي مواد ذخيره شده است؟
الف: اتمي                     ب: گرمايي                         ج: شيميايي                   د: مكانيكي
* انرژي گرمايي جزء كداميك از انواع انرژي است؟
الف: تابشي                    ب: پتانسيل                       ج: جنبشي           د: ذخيره شده

* كداميك از انرژي هاي زير هم به شكل جنبشي و هم به شكل پتانسيل است؟
الف: گرمايي                   ب: الكتريكي                      ج: شيميايي          د: مكانيكي
*انرژي شيميايي چه صورت و نوعي از انرژي است؟
الف: پتانسيل – شيميايي                      ب: جنبشي – شيميايي
ج: شيميايي – پتانسيل                             د: جنبشي- مولكولي
* انرژي كداميك از موارد زير با بقيه تفاوت دارد؟
الف: وزنه آويخته شده               ب: كمان كشيده شده
ج: آب جاري                              د: سوخت و مواد غذايي
* در هنگام مالش دو جسم به يكديگر چه صورتي از انرژي به چه صورتي تبديل مي شود؟
الف: جنبش به گرمايي                                   ب: مكانيكي به گرمايي
ج: پتانسيل گرانشي به گرمايي                       د: شيميايي به گرمايي
 * سنگي كه از بالاي كوه به پايين مي غلتد چه نوع و صورتي از انرژي را دارد؟
الف: مكانيكي- پتانسيل                 ب: مكانيكي – جنبشي
ج: جنبشي- مكانيكي                            د: پتانسيل- مكانيكي

8

3- جملات صحيح را با علامت (ص) و جملات غلط را با علامت (غ) مشخص كنيد.

انرژي توانايي ايجاد تغيير در مواد را ندارد. (               )
نيروي جاذبه ي زمين در تمام نقاط زمين به يك اندازه وجود دارد. (                     )
وجود نيروي اصطكاك همواره براي ما زيان آور است. (                  )
نيروي مغناطيسي روي تمام اجسام در سطح زمين اثر مي گذارد. (                      )
نيروي الكتريكي اثر جاذبه و دافعه دارد. (                     )

نيروي تكيه گاه قابل اندازه گيري نيست. (                         )

4- يك ميله ي چوبي داريم كه دو آهن رباي حلقه اي شكل از آن رد شده است. محمود هر كاري كرد نتوانست اين دو حلقه را به هم نزديك كند. به نظر شما علت چيست؟

1.5

5- پرندگان هنگام نشستن برروي زمين بال هاي خود را باز مي كنند. چتر بازان براي فرود آمدن چتر خود را باز مي كند. باز كردن بال و چتر چه كمكي به آنها مي كند؟ ( توضيح دهيد)

1

6- در شكل هاي زير جرم جعبه در آزمايش اول بيش تر از جرم جعبه در آزمايش دوم است. توضيح دهيد در كدام آزمايش نيروسنج عدد بيش تري را نشان مي دهد. (جنس جعبه ها و سطح آزمايش در هر دو آزمايش يكسان است).

1

7-شخصي از سطح زمين به قله كوه مي رود:
الف) جرم شخص چه تغييري مي كند؟ (........................)
ب) وزن شخص چه تغييري مي كند؟ (........................)
ج) در هر مورد علت راتوضيح دهيد

1

*8 توپي روي سطح شيب داربدون اصطكاك B,A در حال سر خوردن است،توپ در نقطه ي C از لحاظ انرژي چه وضعيتي دارد؟
الف) انرژي پتانسيل= انرژي جنبشي
ب) انرژي پتانسيل > انرژي جنبشي
ج) انرژي پتانسيل  < انرژي جنبشي
د) انرژي پتانسيل دو برابر انرژي جنبشي است.            علت را توضيح دهيد.

1

9-نفت انرژي شيميايي دارد هنگامي كه در بخاري مي سوزد آيا انرژي شيميايي آن از بين مي رود؟ پاسخ
خود را توضيح دهيد

1

10چرا توپ پس از چندين بار زمين خوردن از حركت باز مي ايستد؟ بطور كامل توضيح دهيد.

1

11-     دو تفاوت نيروي جاذبه با نيروي مغناطيس را بنويسيد.

+ نوشته شده در  شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 19:39  توسط سید داود حسینی  |